heart icon
196.494,78 kn
prikupljenih donacija
people icon
4
ambasadora
hands icon
11
izazova
Doniraj i ti
house icon
Djeca s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom
vrsta udruge/djelatnost
people icon
219
članova
location icon
Velebitska 16b, Vukovar
sjedište udruge

Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići ima za cilj unapređivanje kvalitete života, medicinske i socijalne zaštite djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji. Udruga djeluje na području grada Vukovara, Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije i Republike Hrvatske.

PROBLEMI S KOJIMA SE SUSREĆEMO

Odgojno-obrazovni, zdravstveni i socijalni sustav ne pruža adekvatna rješenja za djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji, kao ni za druge obitelji u riziku. Sustavi su podkapacitirani, nepripremljeni, stručni kadar nedovoljno educiran. Odgajatelji, učitelji, nastavnici nisu spremni za rad s njima, nedostaje stručnog kadra i stručnih suradnika, skupine djece su prevelike i postoji velik manjak izvaninstitucionalnih usluga i sadržaja za provođenje socijalnih usluga i kvalitetnog slobodnog vremena te nedostupnost brojnih terapija koje su djeci s teškoćama neophodne kako bi napredovala. Prije 10 godina krenuli smo upravo s tom namjerom: osigurati ono što sustav ne pruža, dati djeci s teškoćama, djeci iz obitelji koje su slabijeg imovinskog statusa, iz udomiteljskih i disfunkcionalnih obitelji priliku da napreduju, da se uklope, osigurati djeci da vrijeme ne provode na ulici već u toplom kolektivu pišu zadaću i usvajaju nova znanja kroz igru, smijeh, sport i ostale aktivnosti koje im nudimo. Želimo osigurati JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA SVE!

Sve smo im to i osigurali. Upornost, rad, brojni projekti ostvarili su našu viziju, ali uvijek s rokom. Krajem godine završavaju svi naši veliki projekti kroz koje se financiraju programi poput poludnevnog boravka, sportske aktivnosti, igraonice, različite radionice (kreativne, likovne, glazbene, plesne…).

Konkretna pomoć i podrška nam je potrebna kako bi nastavili s bar jednim projektom. Za sada smo se odlučili da to bude „Rastimo, igrajmo se i učimo zajedno“ – program poludnevnog boravka za djecu Vukovara jer prestankom podrške 40tero djece vratit ćemo na ulice, ostaviti bez dodatne podrške, pomoći u učenju i svladavanju različitih izazova, dok će mali predškolci ostati bez oblika pomoći kroz neformalni predškolski odgoj jer u redovnom vrtiću trenutno za njih mjesta nema. I to, samo zato jer novih Poziva nema! Sve ukupno 100tinjak djece s teškoćama neće više imati pravo na rekreativne programe koji im toliko puno znače ne samo za njihov fizički razvoj već i onaj psihološki i socijalni, zbog tromosti sustava i birokracije.

Također, zbog svega navedenog, ostat ćemo bez 10 educiranih stručnjaka u koje smo kao organizacija ulagali, koji su se sami usavršavali i pohađali brojne edukacije i na kraju kada dobijete kvalitetnog stručnjaka, poslat ćemo ih na burzu rada.

Upravo je ovo problem na koji želimo ukazati i za koji želimo ponuditi rješenje. Trenutno je jedina solucija CROWDFUNDING KAMPANJA.

Pored toga što smo prinuđeni moliti donacije, apeliramo na nužnost sinergije i planiranja na svim razinama s ciljem prevencije socijalne isključenosti, stigmatizacije i kršenja ljudskih prava osiguranjem podrške organizacijama koje pružaju socijalne usluge u zajednici, posebice u zajednicama kao što je naša u kojima je to za brojne roditelje jedina mogućnost da njihovo dijete bude negdje uključeno i napreduje.

The Association of Parents of Children with Developmental Disabilities Vukovar butterflies aims to improve the quality of life, medical and social protection of children with disabilities and their families. The association operates in the city of Vukovar, Vukovar-Srijem and Osijek-Baranja counties and the Republic of Croatia.

PROBLEMS WE FACE

The educational, health and social system does not provide adequate solutions for children with disabilities and their families, as well as for other families at risk. The systems are under capacitated, unprepared and there is a lack of educated professional staff. Educators, teachers, does not have adequate knowledge to work with them, the groups of children are too large, there is a lack of non-institutional services and facilities for social and free time services and unavailability of numerous therapies that are necessary for children with disabilities to progress. 10 years ago, we set out with this very intention: to provide what the system does not provide, to give children with disabilities, children from low-income families, foster and dysfunctional families the opportunity to develop, to reach inclusion, to ensure that children do not spend time on the street, but rather in a warm collective environment where they write homework and adopt new knowledge through play, laughter, sports and other activities we offer them. We want to ensure EQUAL OPPORTUNITIES FOR EVERYONE!

We provided all that for them. Persistence, work, numerous projects have realized our vision, but with a deadline. At the end of the year, all our large projects will be completed, through which programs such as a half-day stay, sport activities, playrooms, various workshops (creative, art, music, dance…) are financed.

We need serious help and support to continue with at least one project. We decide that the project „Growing up, playing and learning together" - a half-day program for the children of Vukovar will be our priority because with the lack of support we would have to return 40 children to the streets, leave them without additional support and without helping them to learn and overcome various challenges. Preschool’s children include included in this project will remain without a form of help through informal preschool education because there is currently no place for them in a regular kindergarten. All of that, just because there are no new Calls! A total of about 100 children with disabilities will no longer be entitled to recreational programs that mean so much to them, not only for their physical development, but also psychological and social, due to the inertia of the system and bureaucracy.

Also, because of all the above, we will be left without 10 trained professionals in which we have invested as an organization, who have trained themselves and attended numerous educations, and finally when you get a real expert, you must send them to the job market.

This is the problem we want to point out and for which we want to offer a solution. Currently, the only solution is the CROWDFUNDING CAMPAIGN.

We are forced to ask for donations but at the same time we appeal for the need for synergies and planning at all levels to prevent social exclusion, stigmatization and human rights violations by providing support to organizations providing social services in the community, especially in communities like ours.

Izazovi

vukovarskileptirici
Prijavi se za newsletter i budi u toku!

Uredi sliku

Pregled